วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พฤติกรรมในเด็กปฐมวัย

ตัวอย่าง 30 พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในเด็กปฐมวัย
.....................................................................................


พฤติกรรมที่พึงประสงค์ หมายถึง ความประพฤติไปในทางที่ยอมรับของสังคมและกรอบวัฒนธรรมอันดีงาม 
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หมายถึง ความประพฤติไปในทางที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ตรงข้ามกับกรอบวัฒนธรรมอันดีงาม

 ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 1. การขับถ่าย (Elimination) 
 2. ปัสสาวะรดที่นอน (Bladder) 
 3. การเล่นอวัยวะเพศ
 4. การโมโหร้าย (Temper tantrums)
 5. การดูดนิ้ว (Thumb-Sucking)
 6. การพูดติดอ่าง
 7. จังหวะการพูดผิดปกติ 
 8. ขาดความพยายาม
 9. ไม่ซื่อสัตย์
 10.นิสัยสกปรก 
 11.นิสัยเลินเล่อ สะเพร่า
 12.พฤติกรรมขัดขืน 
 13.พฤติกรรมก้าวร้าว
 14.นิสัยเกี่ยวกับการนอนและการพักผ่อน
 15.อาการติ๊คส์ (Tics) 
 16.การถนัดซ้าย 
 17.ไม่อยู่นิ่ง (Hyperactivity)
 18.เกียจคร้าน
 19.ตื่นเต้นง่าย
 20.ช่างฝัน (Day Dream)
 21.ฉลาดน้อย 
 22.อิจฉาริษยา
 23.ก่อกวนชั้นเรียน
 24.พูดตื้อ
 25.ดื้อ 
 26.ขี้อาย 
 27.หวาดกลัว 
 28.เงียบขรึมผิดปกติ (Reticent Child)
 29.แยกตัวและถอยหนี 
 30.โกหกอ้างอิง:หนังสือวิชา 1008103 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
            (Behavioral Study in Young Children)
            อาจารย์นัยทิพย์ ธีรภัค